top of page

Dezinfekcija

Je skup mera i postupaka kojima se odstranjuju ili uništavaju patogene i druge klice koje se nalaze u spoljnoj sredini. U zavisnosti od sredstava koja se upotrebljavaju za praktičnu dezinfekciju, može da bude:
- mehanička
- fizička
- hemijska

Čišćenje i dezinfekcija površina u različitim preduzećima (pogotovo prehrambene industrije) značajan je faktor pri kontroli bakterijskih i virusnih zagađenja. Time se prvenstveno osigurava zdrava i sigurna radna sredina, a naročito zdrav i ispravan proizvod (npr. hrane u prehrambenoj industriji).

Dezinfekcija se obavlja ručnim ili motornim prskalicama i posebnim topovima (nebulizatorom/atomizatorom i motornim termalnim aerosolnim aplikatorom). Pri tome koristimo dezinficijense koji zadovoljavaju sve aspekte delotvornosti (ispitano delovanje kod nadležnih organizacija).


Dezinsekcija

Dezinsekcija predstavlja skup mera i postupaka kojima se uništavaju razni insekti i zglavkari koji mogu biti prenosioci zaraznih bolesti. Najefikasniji metod je primena raznih hemijskih sredstava, koji se nazivaju insekticidi.

Odabir metoda aplikacije insekticida kao i vrste insekticida u postupku dezinsekcije vrši se neposredno, u zavisnosti od procene stanja na terenu.

*Prema principima HACCP sistema, dezinsekcija u unutrašnjosti objekata sprovodi se postavljanjem klopki za puzeće insekte, a za leteće insekte postavljanjem insektrona – električnih uređaja za dezinsekviju (UV- lampe).Deratizacija

Deratizacija je skup mera i postupaka kojima se uništavaju glodari.
Glodari imaju ogroman potencijal razmnožavanja te ih je zato potrebno redovno suzbijati. Razmnožavaju se tokom cele godine i nedovoljno redovno i sveobuhvatno tretiranje određenog područja dovodi do povećanja pojave glodara i posledica koje to za sobom povlači.

Miševi, a naročito pacovi, mogu na čoveka preneti uzročnike raznih zaraznih bolesti. Glodari uništavaju velike količine hrane i komponente izrade pojedine namirnice (šećer, brašno, razne sirupe i slično), a u potrazi za istim nailaze na razne prepreke pa oštećuju vodovodne instalacije, električne mreže, vunene i druge tkanine itd., uzrokujući velike materijalne štete.

Deratizacija se može sprovoditi mehaničkim (meh. klopke) i hemijskim sredstvima (antikoagulanti-kumarinski preparati) u vidu mamaca i rodentizacionog lepka.

Zahtevi HACCP sistema vrlo su precizni što se deratizacije tiče, tako da se ona u spoljašnjoj sredini sprovodi da bi se sprečio ulazak štetnih glodara u same objekte. To se postiže postavljanjem deratizacionih kutija oko objekata, da bi se načinio tzv, ''zaštitni pojas''. Kutije moraju biti numerisane i obeležene oznakom ''otrov''. Deratizacija u samim objektima sprovodi se deratizacionim lepkom, kao ekološkim sredstvom najprihvatljivijim za postavljanje unutar objekata gde se nalazi hrana. Lepak se takođe postavlja u deratizacione kutije.


HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Analiza rizika i kritične kontrolne tačke

HACCP sistem predstavlja analizu opasnosti na ključnim kontrolnim tačkama. Ovaj sistem osiguranja zdravstvene ispravnosti namirnica razvijen je u SAD početkom sedamdesetih godina na temeljima FMEA sistema korišćenog u NASA-inim laboratorijama da bi se uspostavili dobri mehanizmi kontrole i sprečavanja grešaka na pojedinim stepenima operacija vezanih za svemirski program.
U osnovi, to je proces kontrole tehnološkog procesa na način da se identifikuju sve potencijalne opasnosti koje mogu dovesti do neželjenog događaja ili pojave (zdravstvene neispravnosti), sva mesta u procesu na kojima oni mogu delovati i prevenciji toga uspostavljanjem stalnog praćenja kritičnih vrednosti, odnosno vrednosti određenih parametara čija veličina sprečava neželjenu pojavu na kontrolnim tačkama.

Prednosti HACCP sistema su:
- da se on može primeniti na kompletan proizvodni lanac hrane, od proizvodnje sirovina do konačnog proizvoda, tj. uzgoja, berbe...
- prevazilazi mnoga ograničenja tradicionalnog pristupa kontroli zdravstvene ispravnosti hrane
- prikuplja se i pregleda dovoljan broj uzoraka
- lako identifikovanje problema...
Osnovni uzroci neispravnosti namirnica mogu biti različiti:
- mikrobiološki (bakterije, virusi, paraziti)
- prehrambeni aditivi
- hemijski kontaminenti (histamin, mikotoksini, pesticidi, teški metali, ostaci veterinarskih lekova)
- industrijska onečišćenja (polihlorovani difenili, dioksini)
Ostali uzroci bitni za onečišćenje namirnica mogu biti:
- zaposleni i njihova edukovanost
- objekti, oprema, prostorije
- kontrola štetočina


OSNOVNI PRINCIPI HACCP-A

1. identifikacija rizika
2. određivanje kritičnih kontrolnih tačaka
3. metode kontrole kritičnih mesta
4. nadzor nad kritičnim kontrolnim tačkama
5. uvođenje korektivnih i preventivnih mera
6. verifikacija HACCP plana
7. vođenje dokumentacije

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
bottom of page